YLSY 2018 BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

0
209
YLSY 2018 için burs başvuruları başladı. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Detayları sizin için derledik. MEB tarafından yıllardır uygulanan bu programı bilmeyen birçok öğrenci var. Bu nedenle başvuruya uygun arkadaşlarınızı bilgilendirerek onların kariyerlerine yön vermelerine yardım edebilirsiniz.
 Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı için resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 1.224 öğrenci gönderilecektir.Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS – Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını” kullanarak yapacaklardır. “REBUS YLSY Başvuru Ekranı” 07 Ağustos 2018 tarihinde adaylara açılacaktır.

Başvuru yapacak adayların, 2018 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafındanyapılacaktır.

1.2 Başvurularda 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbaharSonbahar,2017 İlkbahar-Sonbahar ve 2018 İlkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel veLisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanlarınen yüksek olanı geçerli sayılacaktır.

1.3 Lisansüstü öğrenim görmek üzere adına yurt dışına öğrenci gönderilecek kurum ve kuruluşlar,lisansüstü öğrenim alanları, kontenjan ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları, başvurabilecek lisansmezuniyet alanları ve kodları, hangi seviyede öğrenim görecekleri ve öğrenim sonrası atama yapılacakkadrolar ile öğrenim görülebilecek ülkeler Tablo 1’de gösterilmektedir.

1.4 Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca aynı seviyedeikinci bir öğrenim izni verilmemektedir. Yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlikyükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir. (4 yıl ve 4yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunları lisans mezunu olarak değerlendirilecektir).

1.5 Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili mevzuatta belirlenen yaş sınırı (35 yaşınıdoldurdukları yılın sonuna kadar) sonuna gelenlerin 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca öğrencilikleilişikleri kesilecektir.

1.6 Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görecek hukuk lisans mezunu öğrencilerden yurt dışındaöğrenimlerine başlamadan önce avukatlık stajını tamamlamış olmaları staj bitim belgelerini adınaöğrenim görecekleri kurumlara teslim etmeleri gerekir.

1.7 Verilen burs karşılıklı olup öğrenciler;a) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,b) Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburihizmetle yükümlü olacaklardır.Öğrenciler, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum vekuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdir.

1.8 Öğrencilerin, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile buKılavuzda belirtilen şartlara uymaları gerekir. Kontenjanlara yerleştikleri halde ilgili mevzuattaki şartlarauymadıkları tespit edilenler, bu yerleştirmeden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

1.9 Tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra, adına öğrenimgörülecek yükseköğretim kurumu, kurum ve/veya kuruluş değişikliği yapılması mümkün değildir. Ancaköğrencilerin öğrenimleriyle ilgili değişikliklerin zorunlu olduğu hallerde gerekli değişiklik Bakanlıktarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılabilir.

1.10 Sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar, aynı anda herbir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapabileceklerdir.1.11 Öğrencilerin istemeleri ve ilgili ülkelerdeki üniversitelerden kabul almaları halinde doğrudan doktoraöğrenimi görmelerine izin verilebilecektir. Doğrudan doktora öğrenimi görmek isteyen adayların Tablo1’debelirtilen “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütununda “Doktora” veya “Sadece Doktora”ibaresi yazılı kontenjanları tercih etmeleri gerekmektedir.

1.12 Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları adına yurt dışında öğrenim görmeyehak kazananlar Tablo-1’de belirtilen “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütununda yazılı öğrenimseviyelerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim 2gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanacaklardır. Bu öğrenim seviyelerini tamamlamayanlaröğrenim masraflarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacaklardır. “Yüksek Lisans” ibaresininyazılı olduğu alanlarda sadece yüksek lisans öğrenimi görülecektir, bu alanlar için doktora öğrenimi izniverilmeyecektir. “Doktora” ibaresinin bulunduğu alanlarda doktora öğrenimini tamamlamak zorunludur;ancak öğrencilerin istemeleri halinde doktora öğrenimi öncesi yüksek lisans öğrenimi görülebilir. “SadeceDoktora” ibaresinin bulunduğu alanlarda yalnızca doktora öğrenimi görülecektir, bu alanlar için yükseklisans öğrenimi izni verilmeyecektir.

1.13 Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenci vizesi almaları esastır. (Örneğin; ABD – J1 vizesi)

1.14 YLSY’ye başvuran adaylar, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ve bu Kılavuz hükümlerini kabul etmişsayılırlar

 

 

ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK KURUMLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK KURUMLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veyabunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak(Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden öncetamamlaması gerekmektedir.),

c. 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017İlkbahar-Sonbahar ve 2018 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabulettiği puan türünden en az 70 almış olmak,ç. 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

d. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veyayapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

f. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak(Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

g. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100 üzerinden 65,00″veya daha yukarı olmak,

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup(doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş adaylar başvurabilirler. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesinde yer alan “2015, 2016 ve 2017 YLSY kapsamında ÖSYM tarafındankurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin 2018 YLSY kapsamında başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleriiptal edilecektir.” hükmü uyarınca 2015, 2016 ve 2017 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Adaylar;1) Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 3767 numaralı hattı kullanarak,

2) REBUS’a ilişkin teknik destek taleplerini  rebus@meb.gov.tr e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Ek-1: 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

Ek-2: 2018 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

Ek-3: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için (Tıklayınız)

Aşağıdaki sayfalarımızı beğenerek bizi takip edebilirsiniz.